Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ngày đăng: 13/09/2022

 

Giá phòng: Khách sạn 5 sao khoảng 500k/ngày đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

 

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêmẢnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêmẢnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Buổi tối qua chợ đêm HELIO, nếu đi vào cuối tuần có thể xem rồng phun nước phun lửa gần đó

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

tại đây có rất nhiều nơi chụp ảnh đẹp

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

chợ đêm HELIO có rất nhiều đồ ăn ngon

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Cà phê trình

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Nga`y 2 

Ðo´n bi`nh minh

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Chu`a Linh U´ng 
Chùa Linh ?ng Ðà N?ng là m?t trong nh?ng di?m d?n du l?ch tâm linh lý tu?ng t?i Ðà N?ng. Du khách d?n dây có th? thu giãn, tìm v? s? bình yên gi?a ch?n linh thiêng thanh t?nh. Hi?n nay, Ðà N?ng có 3 ngôi chùa Linh ?ng v?i khung c?nh thiên nhiên tuy?t d?p nhung bo?n mi`nh lâ`n na`y chi? di chu`a ngay gâ`n ba~i biê?n

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

 

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Truo?t tha´c, ca´m tra?i ta?i khu du li?ch Ho`a Phu´ Tha`nh

 

VÉ VÀO C?NG (b?t bu?c): 100;

Bao g?m : tham quan ch?p ?nh trong khuôn viên KDL, g?i xe, t? g?i d?, mát xa cá, tru?t máng nu?c – t?m h? boi, t?m su?i, áo phao, du dây qua su?i, b?o hi?m du l?ch.

VÉ TRU?T THÁC (t? 14 tu?i d?n 65 tu?i) : 250.000d

Luu trú qua dêm: 250.000/dêm/ngu?i

Bao g?m:

+ Chan, màn, chi?u, g?i, d?m m?ng, qu?t, l?u v?i ho?c nhà sàn l?n.

+ Free sân kh?u, bàn gh? g? t?i sân.(dêm th? 2 tr? lên ph? thu 120.000/ngu?i)

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Qua´n ca` phê o? dây co´ bê? Massage chân b?ng cá

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm

Ảnh chuyến đi đà nẵng 3 ngày 2 đêm


Về tác giả
Trần Trân
Trang cá nhân: thangtd
Gửi tin nhắn